Официални правила за участие в игра „КОЛЕЛОТО НА КЪСМЕТА”

 

1. Организатор на Играта

Организатор на играта „КОЛЕЛОТО НА КЪСМЕТА” („Играта“) е „Студио Модерна - България” ЕООД, ЕИК: 121009078, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 40, бл. ЮРО ПАРК - ОФИС СГРАДА 

2. Период на провеждане на Играта

Играта ще се проведе в периода от 10.04.2017г. – 23.04.2017 г., включително.

 

3. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Организатор“ е „Студио Модерна - България” ЕООД, ЕИК: 121009078;

3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря н условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта като се регистрирало, по посочения в тези правила начин, в играта „КОЛЕЛОТО НА КЪСМЕТА” на уеб адрес http://kolelo-na-kasmeta.topshop.bg/. Всяко физическо лице има право да участва в Играта с не повече от един свой email адрес. Регистрацията в платформата на Играта, намираща се на уеб адрес: http://kolelo-na-kasmeta.topshop.bg/ е задължително условие за участие в Играта и спечелването на награда.

 

4. Право на участие в играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на „Студио Модерна - България” ЕООД също нямат право да участват в Играта.

 

5. Награди

Кодове за отстъпка при бъдещо закупуване на стоки от асортимента на „Студио Модерна - България” ЕООД или безплатна доставка при закупуване на стоки от асортимента на „Студио Модерна - България” ЕООД.

Кодовете за намаление и безплатната доставка могат да бъдат използвани от спечелилите ги Участници в срок до 30.04.2017 г., включително.

ВАЖНО: Кодовете за отстъпка и безплатната доставка не са валидни за:

Кодовете за отстъпка и безплатната доставка са валидни и могат да бъдат използвани само при покупка на стоки от разстояние (при поръчки по телефона или онлайн). Същите, не важат и не могат да бъдат използвани при закупуване на стоки от  физическите магазини в търговската мрежа на Организатора и на неговите партньори (търговски вериги и др.)

 

6. Механизъм на Играта, спечелване на награда, връчване на наградите

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!

За да участва в Играта Участникът трябва да:

6.1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и да притежава валиден email адрес;

6.2. Да посети уеб страницата на Играта на адрес: http://kolelo-na-kasmeta.topshop.bg/ ;

6.3. Да се регистрира във виртуалната платформа на Играта като нанесе в нея своите име, фамилия и валиден адрес на електронна поща (e-mail адрес);

6.4. Да натисне виртуалния бутон за участие в Играта;

6.5. Участникът играе в Играта чрез завъртане на виртуално колелото, върху което, в различни сектори са изписани различни проценти или безплатна доставка, които Участникът може да спечели като отстъпка при бъдещо закупуване на стоки от асортимента на „Студио Модерна - България“ ЕООД. След натискане на бутона от страна на Участника, колелото се завърта и автоматично спира на произволно избран сектор с даден процент или на сектор „безплатна доставка“;

6.6. След като колелото е спряло на определен сектор, Участникът автоматично бива прехвърлян към нова уеб страница, в която се показва съобщение до Участника, съдържащо процента или безплатната доставка, който/която е спечелил и инструкции как да получи и използва спечелената от него награда;

6.7. Спечелената награда (код за отстъпка или безплатна доставка) ще бъдат изпратени от Организатора на спечелилия ги Участник под формата на код на електронната поща, с която този Участник се е регистрирал за участие в Играта. Заедно с това, Организаторът ще изпрати на Участника инструкции как да използва съответния код.

6.8. С изпълнението на горните условия всеки Участник може да спечели само една награда.

 

7. Ограничения

Всяко физическо лице може да участва в Играта само с един свой email адрес.

  

8. Обща информация за наградите и печелившите Участници

Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други награди. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено.

 

9. Значение на действията по регистрация в Играта

Чрез натискането на виртуален бутон „Регистрирай се” на Играта на уеб сайта: http://kolelo-na-kasmeta.topshop.bg/ всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

9.1. Че е запознат с, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;

9.2. Че отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и е съгласен да участва доброволно в нея;

9.3. Че доброволно е предоставил на Организатора своите лични данни и данни за контакт включително, но не само: име и фамилия, електронна поща и др. за целите на провеждането на Играта;

9.4. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни както и с факта, че Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни;

9.5. Че е съгласен Организаторът, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни, в това число с автоматични средства личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта, както и за рекламни цели на Организатора в това число, но не само – за целите на директния маркетинг и изпращане на търговски съобщения. Участникът се съгласява, че е съгласен Организатора да разкрива и/или предоставя на трети лица лични му данни, когато това е необходимо за провеждането и/или администрирането на Играта и доставка на спечелените награди. Участниците се съгласяват и че Организатора има правото да разкрива и/или предоставя техните лични данни/данни за контакт на трети лица – свои партньори във връзка със съвместни кампании на Организатора с тези лица, както и че Организатора има правото да използва личните данни и/или данни за контакт на Участниците за изпращане до Участниците на рекламни материали и/или оферти на трети лица;

9.6.Че разрешава на Организатора да използва личните му данни и данни за контакт за целите на Играта, за статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на и-новини и други рекламни материали по време и след приключването на Играта, а така също и позволява използването с цел информиране на различни канали за комуникация с него, като: телефони, пощенски адреси, електронни пощи и други. Участникът се съгласява личните му данни да бъдат обработвани от Организатора до изричното оттегляне на съгласието на Участника или докато данните престанат да служат на нуждите на Организатора;

9.9. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Играта.

 

10. Гаранции на Организатора

Организаторът е администратор на лични данни притежаващ лиценз от Комисия за Защита на Личните данни.

Организаторът гарантира сигурността на личните данни на Участниците - те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица, без тяхно съгласие, съгласно закона за Защита на личните данни, освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или на друг компетентен държавен орган.

Служителите на Организатора са длъжни да спазват конфиденциалността на личните данни на Участниците.

 

11. Нарушения

11.1. Докладване на нарушения

В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Играта, всички Участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: info@igra.topshop.bg . Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.

11.2. Последици от нарушенията

В случай на установяване, че едно и също лице участва в Играта чрез повече от един свой email адрес, Организаторът има правото да дисквалифицира лицето от участие в Играта. Същото се прилага и в случаите, когато няколко лица участват с един email адрес, като в този случай Организаторът дисквалифицира всички лица, участвали със съответната email адрес.

11.3. В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство или на друга част от настоящите правила на Играта от страна на Участник, както и във всички случаи, в които Организаторът прецени, че и/или има основателно подозрение за неправомерни и/или неприемливи действия от страна на Участник, Организаторът има право да дисквалифицира последния от участие в Играта. Дисквалифициран Участник няма право на участие и/или получаване на спечелена награда, ако същият е спечелил такава.

 

12. Отговорност

12.1. Организаторът и лицата свързани с провеждането на Играта не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

12.2. Настоящите правила на Играта ще бъдат достъпни за целия срок на Играта на интернет адрес в поле правила за ползване: http://kolelo-na-kasmeta.topshop.bg/

12.3. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе или във всеки друг случай по собствена преценка на Организатора, Организаторът има право да измени настоящите правила и/или да прекрати Играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронна публикация на следния интернет адрес: http://kolelo-na-kasmeta.topshop.bg/. Ако в електронната публикация за промяната в правилата или прекратяването на Играта не е указано друго, същите влизат в сила от деня на електронната им публикация и стават задължителни за Участниците. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред Участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички Участници.

12.4. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди от непълни или неточно попълнени (грешни) данни на Участника (електронна поща и/или имена), както и от обективна или независеща от Организатора невъзможност за съобщението с кода на спечелената награда да достигне до печелившия Участник.

 

13. Правни аспекти

13.1. Приложимо право и подсъдност

Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от Арбитражен съд София при Сдружение "ППМ" съобразно неговия правилник, с изключение на споровете по които една от страните е потребител по смисъла на ЗЗП.

13.2. Правна квалификация:

Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал. 1, - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта – Играта е сред изключенията по чл. 3 ал. 3 от „Закон за хазарта”.

13.3. Други

Участието в Играта е напълно доброволно и безплатно и не зависи от закупуване на стоки или предоставяне на услуги.

 

14. Прекратяване на участието в Играта

14.1. Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в Играта във всеки един момент от нейното провеждане. За целта той трябва да изяви желанието си в електронно писмо на адрес info@igra.topshop.bg. По този начин той се отказва от участие и занапред.

14.2. Ако Участникът желае да бъде отписан от базата данни с получатели на търговски съобщения, изпратени от „Студио Модерна - България” ЕООД, това може да бъде заявено на адрес info@igra.topshop.bg или да бъде изпълнено чрез хипервръзката във всяко електронно писмо изпратено на получателите от дадената база данни. Организаторът ще уважи всяко подобно желание и незабавно ще отстрани електронния адрес от базата си.

14.3. Ако Участникът желае личните му данни да не бъдат обработвани от Организатора, това може да бъде заявено на заявено на адрес info@igra.topshop.bg.

14.4. Участвайки в тази Игра, Участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

 

Настоящите официални правила за участие в Играта са изготвени и приети от Организатора.

СТУДИО МОДЕРНА – БЪЛГАРИЯ ЕООД